Záujmové krúžky

Realizácia krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018

V zmysle § 4, ods. 9, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole, sa v školskom roku 2017/2018  v Materskej škole, ul. Bystrická cesta, 1991/70, Ružomberok, 034 01, v súlade so Školským vzdelávacím programom MŠ a na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov detí organizuje následne uvedená krúžková činnosť. Krúžkovú činnosť budú zabezpečovať: kmeňový učiteľ MŠ, učiteľ ZUŠ a lektor CVČ - Elán Mesta Ružomberok, ktorí majú odbornú spôsobilosť.

Krúžková činnosť v MŠ, ul. Bystrická cesta v Ružomberku 2017/2018

P. č.

Zriaďovateľ

Názov krúžku

Počet

Detí

Pedagóg/lektor

Miesto

Deň

Čas

Začiatok

1.     

ZUŠ Ľ. Fullu

Výtvarný odbor

 12 detí

pedagóg ZUŠ:

Mgr. Flochová – Burgárová

spoločenská miestnosť

piatok

od 15:00

do 16:30

15.09.

2017

2.     

CVČ - Elán

Angličtina hrou pre

5-6 ročné deti

9 detí

lektor

Mgr. Hrnčiarová

spoločenská miestnosť

pondelok

od 15:00

do 16:00

01.10.

2017

3.     

OZ Galaxy

Angličtina pre deti MŠ Let´s play

11 detí

lektor GALAXY,   Mgr. Lajčiaková

II. trieda

pondelok

od 15:00

do 15:45

01.10.

2017

4.     

CVČ - Elán

Tréning fonematického uvedomovania

8 detí

pedagóg MŠ:

Janka Žuffová

III. trieda

streda

od 15:00

do 16:00

01.10.

2017


PaedDr. Ivica Ondrušková,  PhD., riaditeľka MŠ        


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 70/1991, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586