Rada školy

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za
1. Janka Žuffová predseda Za pedagogických zamestnancov
2. p. Adamová člen Za rodičov
3. p. Gazdaricová Člen Za rodičov
4. Valéria Guothová Člen Za nepedagogických zamestnancov
5. Miroslav Kerdík Člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa - MZ
6. Tomáš Šošovec Člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa - MZ
7. PaedDr. Janka Lokajová Člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa

    Rada školy pri Materskej škole Bystrická cesta č. 70, 034 01 Ružomberok bola ustanovená v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Za obetavú prácu a zodpovedný prístup v uplynulom školskom roku všetkým členom Rady školy pri MŠ veľmi pekne ďakujeme.


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586