Projekty školy

Dlhodobé projekty:

  • Projekt: Na spoločnej lodi – prosociálna výchova v materskej škole, koordinátor: PaedDr. Ivica Ondrušková;
  •  
  • Projekt: Kocka zdravia - ochrana života a zdravia detí v predškolskom veku, s certifikátom, koordinátor: Janka Žufová;
  • Projekt: Proti drogám a iným závislostiam - Za zdravý život v rodine - protidrogová výchova, koordinátor: Bc. Ľubica Ošková;

Krátkodobé projekty:

  • projekt: Poznávame tajomstvá lesa – so zameraním na environmentálnu výchovu, koordinátor: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., spolupráca so SLSP a.s. a MONDI SCP, a.s.,
  • projekt: Zdravie z našej záhrady – so zameraním na environmentálnu výchovu, koordinátor: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., spolupráca s SLSP,
  • projekt: Zdravý chrbátik s cieľom pozitívne a hravou formou  naštartovať u detí chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice,  koordinátor: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., spolupráca s Občianskym združením Zdravá chrbtica;
  • projekt: Preventívny program proti drogám, alkoholu a iným závislostiam - so zameraním na protidrogovú výchovu v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Ružomberku.

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586