Informácie o našej MŠ

 

MŠ - Bystrická cesta 70/1991, 034 01 Ružomberok

VÍZIA: Na našej spoločnej lodi má každé dieťa šancu pre optimálny rozvoj. 

 

POSLANIE MŠ: Vzájomnou spoluprácou a toleranciou vytvoriť pre každé dieťa druhý teplý domov plný nového poznania, fantázie a radosti z úspechu.

FILOZOFIA MŠ: vychádzať z osobnostne orientovaného modelu predprimárneho vzdelávania, ktorý vyzdvihuje vnútornú aktivitu dieťaťa predškolského veku pred mechanickými manipuláciami, kreativitu pred jednoduchou adaptáciou, vedie dieťa k slobode a zároveň k zodpovednosti prostredníctvom centrovaného rozvoja jeho vlastných potenciálnych síl v zmysle sebarealizácie, v duchu humanizmu a demokracie. Dieťa chápať ako aktívneho spolutvorcu vlastného detstva, ako hodnotu samú o sebe, ako osobnosť s vývinovými možnosťami a potencialitami, ktoré treba s rozumnou mierou stimulovať v zóne perspektívneho rozvoja.

STRATEGICKÝ CIEĽ: v súlade s aktuálnou kurikulárnou reformou zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň zdravého celostného rozvoja každého dieťaťa (s bežnými i špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktorá je preň individuálne dosiahnuteľná. Profesijné pedagogické skúsenosti učiteľov MŠ odovzdávať vysokoškolským študentom učiteľstva.

 

ŠKVP MŠ Bystrická cesta 70 v Ružomberku 2018_19.pdf (1258480)

 

 

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586