Slovenská asociácia športu na školách

25.11.2009 14:25

Infornácie o donorovi projektu:

Otvorená škola - oblasť športu

Slovenská asociácia športu na školách

O športových súťažiach v školskom prostredí

Na poli medziškolského porovnávania majú popri matematických, jazykových či iných vedomostných olympiádach svoje miesto i športové súťaže. Rôznorodé športové stretnutia študentov prebiehajú podľa presných pravidiel a majú spoločného garanta: Slovenskú asociáciu športu na školách (SAŠŠ). O priblíženie práce tejto organizácie sme požiadali podpredsedníčku jej krajskej rady v Košiciach RNDr. Martu Brúderovú.

Mohli by ste nám povedať, aké je postavenie SAŠŠ?

"Slovenská asociácia športu na školách je občianskej združenie, ktoré je financované z Ministerstva školstva SR a pokrýva súťaže pre základné a stredné školy. Z hľadiska organizácie je predsedníctvo SAŠŠ, ktoré sídli v Bratislave, potom sú krajské a okresné rady. Samozrejme, že základným článkom by mali byť školské kluby na školách. SAŠŠ riadi súťaže metodicky, to znamená, že vydáva kalendár, spravodaj a propozície pre jednotlivé súťaže. Samotná organizácia krajských a okresných súťaží je prideľovaná jednotlivým školám. Zväčša si školy vyberajú organizovanie takej súťaže, v ktorej majú šancu na úspešné umiestenie."

Okrem školy ktorá všetko zorganizuje sú potrebné aj školy, ktoré dodajú športovcov. Takže ako je to s účasťou škôl na podujatiach SAŠŠ?

"Naša skúsenosť je taká, že školy sa zapájajú podľa toho akých majú učiteľov, pretože všetko závisí od toho, či učitelia majú vzťah k týmto súťažiam a či majú možnosti na školách venovať sa príprave. Rozhodujúcu úlohu tu hrá aj zameranie učiteľa - telocvikára. Čo je jemu bližšie tak na to pripravuje aj svojich žiakov. Sú školy, ktoré sa nám stabilne nezapájajú, sú to viac menej inorezortné školy (SOU, stredné zdravotné školy), ale máme dobrú odozvu aj medzi týmito školami.

Ako je to s financovaním Slovenskej asociácie športu na školách?

Ministerstvo školstva financovalo minulý rok našu asociáciu len čiastočne. Toho roku asociácia hradí už len slovenské kolá. Krajské a okresné kolá by mali ísť z rozpočtu krajských úradov v celom rozsahu (strava, ubytovanie, ak je potrebné, cestovné, rozhodcovské, ceny a nejaký spotrebný materiál). Toho roku je vo financovaní zmena. Už je pripravená smernica, od osemdesiateho roku prvá, kde sú aj uvedené nejaké sumy. Smernica je ústretová pre súťaže, ale neviem či Krajský úrad bude mať peniaze aby to pokryl. Dá sa povedať, že keď je Krajský úrad v úzkych a chceme urobiť súťaž tak musíme hľadať sponzorov. Tých sponzorov nie je veľa, väčšinou ani nedávajú financie, ale materiál, vecné dary. My v prvom štádiu tie postupové súťaže v Košiciach riešime tak, že vyberáme vklady zo škôl. Ja viem, že to nie je najlepšie, ale keď si chceme udržať rozhodcov, lebo aspoň tých musíme zaplatiť. Napríklad teraz sme postavení pred mínusové hodnoty v našom rozpočte Centra voľného času, ale ja verím, že sa niečo nájde na Krajskom úrade, aspoň na tie krajské súťaže.

 

INFORMÁCIE O SAŠŠ

 Pred šestnástimi rokmi z iniciatívy početnej skupiny učiteľov telesnej výchovy na Slovensku a za podpory vtedajšieho Ministerstva školstva SR vznikla SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH. Udialo sa tak 3. júla 1991 na Ustanovujúcom sneme v Bratislave s nádejou, že novovzniknuté občianske združenie „ROZVINUTÍM KVALITNEJ A DOBROVOĽNEJ ČINNOSTI V PROSPECH DETÍ A MLÁDEŽE SA V KRÁTKOM ČASE STANE VÝZNAMNOU SÚČASŤOU NÁŠHO SPOLKOVÉHO TELOVÝCHOVNÉHO A ŠPORTOVÉHO HNUTIA!“ Stalo sa! Slovenská asociácia športu na školách sa priam raketovou rýchlosťou a mimoriadne pevne etablovala v širokom spektre subjektov telesnej kultúry na Slovensku. Za dosiahnutými výsledkami sa skrýva obrovské úsilie stovák nadšencov školského športu, ich obetavosť a húževnatosť.


Anton JAVORKA
predseda SAŠŠ

Patríme k najkonsolidovanejším

Najvyšším orgánom SAŠŠ je snem, ktorý sa v súčasnosti (podľa stanov z júla 2002) schádza raz za rok, volebný sa uskutočňuje každé štyri roky. Medzi jednotlivými zasadnutiami najvyššieho orgánu činnosť SAŠŠ riadi predsedníctvo, ktoré pracuje podľa plánu a na svoje rokovania sa schádza spravidla v dvojmesačných intervaloch. Do riadiacej štruktúry patrí ešte sekretariát, odvetvové sekcie (riadia súťaže v jednotlivých športoch) a odborné komisie - športovo technická, komisia fair play a ďalšie. Vo všetkých okresoch a krajoch Slovenska pracujú okresné a krajské rady SAŠŠ.
V doterajšej histórii SAŠŠ sa vystriedali piati predsedovia - Ján Gabryš, Jozef Bartík, Milan Rybanský, Ján Chladný a Anton Javorka. Výkonnými podpredsedami boli František Chmelár a Anton Javorka, generálnym sekretárom Marta Dančíková. Možno povedať, že SAŠŠ v súčasnosti patrí k najkonsolidovanejším subjektom slovenskej telovýchovnej scény.


Ojedinelý v Európe

K najvýznamnejším počinom Slovenskej asociácie športu na školách nesporne patrí vytvorenie uceleného a v Európe ojedinelého systému školských športových súťaží, každoročne aktualizovaného KALENDÁROM ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, vydávaným SAŠŠ a MŠ SR. Tento sa rokmi postupne vyvíjal a obohacoval. V súčasnosti je v ňom zaradených 24 športových súťaží, rozdelených do dvoch vekových kategórií - žiaci a žiačky základných škôl, študenti a študentky stredných škôl.
Účasťv školských športových súťažiach je vysoká a rastie z roka na rok. V školskom roku 1992/93 sa do okresných, krajských a celoštátnych kôl zapojilo 116 010 mladých športovcov, no v školskom roku 2004/2005 ich počet narástol až na 257 450 účastníkov. A to ešte v týchto číslach nie sú zarátané školské kolá, ale ani rôzne podujatia regionálneho charakteru či zapájanie sa žiakov a študentov do športových súťaží iných vyhlasovateľov.


Členom ISF od samého začiatku

Slovenská asociácia športu na školách je od roku 1991 riadnym členom International School Sport Federation (ISF - medzinárodná organizácia školského športu) a aktívne sa zapája do činnosti pôsobením v jej orgánoch a komisiách, organizovaním významných podujatí, ale hlavne - účinkovaním v medzinárodných školských športových súťažiach - v atletike, futbale, basketbale,volejbale, hádzanej, stolnom tenise, plávaní, lyžovaní, orientačnom behu a cezpoľnom behu. Tie sa pravidelne obmieňajú v dvojročných intervaloch a slovenský školský šport reprezentujú kolektívy a jednotlivci, ktorí si postup vybojujú v domácich súťažiach alebo v osobitných kvalifikáciach.
Slovenská asociácia športu na školách pri vysielaní svojich reprezentantov do zahraničia kladie veľký význam na spoločenskú stránku pôsobenia - slušné správanie, vzorné vystupovanie i prezentáciu v oblasti slovenskej kultúry. Radosť priaznivcom školského športu však robia aj dobrými výsledkami. V doterajšej histórii SAŠŠ získali slovenskí reprezentanti 10 zlatých, 22 strieborných a 19 bronzových medailí. Na najvyšší stupeň medzinárodných školských šampionátov sa podarilo dosiahnuť atlétom a trom lyžiarskym tímom OŠG Banská Bystrica (1992/1993), Mašekovej v atletike a Hornákovej v plávaní na Gymnaziáde 1993/1994, národnému družstvu atlétov a obom školským lyžiarskym družstvám OŠG Banská Bystrica (1994/1995) a plavkyni Bizubovej v školskom roku 2004/2005.


Kalokagatia - klenot najcennejší

V roku 1991 bola v Trnave oživená starogrécka myšlienka kalokagatie, vyjadrujúca spojenie telesnej dokonalosti s duševnou krásou a ľudským dobrom. Jednou z jej početných podôb sa stala aj olympiáda detí a mládeže - KALOKAGATIA. V celoslovenskom meradle sa po prvý raz uskutočnila v roku 1992 a pozostávala z pätnástich športových a piatich kultúrnych súťaží. Jej úspešná premiéra bola impulzom k tomu, aby sa detská olympiáda konala v pravidelných dvojročných intervaloch - vždy v roku konania olympijských hier. Význam KALOKAGATIE umocňuje aj skutočnosť, že v roku 1994 sa uskutočnila pod patronátom Medzinárodného olympijského výboru a v roku 2000 sa jej slávnostného otvorenia zúčastnil predseda MOV Jacques Rogge. Od roku 1996 do starobylej Trnavy prichádzajú aj mladí športovci zo zahraničia a od roku 1998 sa v Spišskej Novej Vsi pravidelne pripravuje aj jej zimná časť. Organizácia tohto významného podujatia je spätá s činnosťou občianskeho združenia Kalokagatia na Slovensku a úzko prepojená na slovenské olympijské hnutie, reprezentované Slovenským olympijským výborom.

"Som nadšený tým, čo som v Trnave videl a zažil. To, k čomu dospeli starovekí Gréci, je dodnes neprekonané. Napriek ubiehajúcim storočiam zostáva ideál kalokagatie v podobe méty. Objavuje sa pred nami znovu a znovu a láka nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalokagatie je aj vďaka nadšencom na Slovensku stále živá.
Európa postupne stárne. V mládeži vidím budúcnosť. Treba sa jej venovať viac ako doteraz. Vaša KALOKAGATIA má k tomu všetky predpoklady."

Jaques Rogge
predseda MOV

Medzinárodný šampionát v Pezinku

Za prejav dôvery a uznania možno považovať poverenie organizovať medzinárodné podujatia ISF. Valné zhromaždenie v novembri 2004 na Sardínii definitívne potvrdilo kandidatúru Slovenska na organizovanie Medzinárodných školských majstrovstiev v orientačnom beh. A tak sa Pezinok zapíše ako štvrté slovenské mesto na medzinárodnú mapu školského športu. Predtým sa to podarilo Banskej Bystrici (1995 - atletika), Komárnu (1996 - volejbal) a Sencu (2002 - stolný tenis). Medzinárodný školský šampionát vyznávačov športu budúcnosti - ako je neraz orientačný beh nazývaný - sa uskutoční v dňoch 23.-29. apríla 2006 v prekrásnej prírode Malých Karpát a očakáva sa rekordný počet štartujúcich z viac ako dvadsiatich krajín. Spoločný patronát nad podujatím prevzali minister školstva SR Martin Fronc a primátor mesta Pezinok Oliver Solga.


Nezabúda sa ani na školských pracovníkov

Slovenská asociácia športu na školách sa od samého začiatku usilovala do svojho programu zaradiť rôzne ponuky pre tých, na ktorých pleciach leží celá ťarcha školských športových súťaží a iných podujatí pre žiakov základných a študentov stredných škôl. A tak sa SAŠŠ postupne dopracovala od sporadických aktivít až k ucelenému systému športových súťaží školských pracovníkov.
Vyvrcholením tohto úsilia bola I. Olympiáda školských pracovníkov v starobylej Nitre. V meste pod Zoborom sa stretli zástupcovia školských kolektívov zo všetkých krajov Slovenska, aby v čestnom športovom zápolení a v duchu olympijských myšlienok položili základy novosarodiacej tradície. Športový a spoločenský úspech podujatia spôsobil, že po Nitre nasledovali Trenčín, Komárno, Banská Bystrica, Piešťany a po dvakrát Trnava a Spišská Nová Ves.
V roku 15. výročia založenia SAŠŠ aj OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV slávi svoje jubileum. V Spišskej Novej Vsi sa stretnú športujúci pedagógovia už po desiatykrát. Súťažiť sa bude - už tradične - v atletike, futbale, mixvolejbale, mixbasketbale, tenise, stolnom tenise, nohejbale a šachu. Najlepší z prvých troch športov každoročne (od roku 1994) reprezentujú SAŠŠ na Európskych hrách školských pracovníkov, odkiaľ pravidelne prichádzajú s nemalým počtom medailí. V celkovom hodnotení krajín doteraz neskončili horšie ako tretí. Európske hry školských pracovníkov sa uskutočnili aj na Slovensku - v roku 2004 v Nitre.

Školská cena FAIR-PLAY

Jedným z pilierov, na ktorých stojí KALOKAGATIA je skutočnosť, že SAŠŠ ju od samého začiatku považuje nie za jednorázové podujatie, ale za proces permanentného presadzovania zásad ČISTEJ HRY, a to nielen na športovisku, ale aj v každodennom živote mladých športovcov.
Aj keď je to ťažko merateľné, predsa len ovocie pätnásťročného úsilia je badateľné. Potvrdzujú to početné príklady ušľachtilého správania sa žiakov a študentov, ale aj hnutie ŠKOLSKÝ KOLEKTÍV FAIR PLAY, no najmä výsledky ŠKOLSKEJ CENY FAIR PLAY. Jej laureáti - žiaci i pedagógovia - sú pravidelne oceňovaní vždy v roku konania olympijských hier na KALOKAGATII. Cena fair play sa udeľuje za ušľachtilý čin športovca na športovisku i mimo neho a za dlhoročnú pedagogickú činnosť sprevádzanú postojmi a činnmi v duchu olympijských myšlienok. Viacerí z vyznamenaných boli navrhnutí aj na udelenie ocenenia Slovenského olympijského výboru.


Poďakovanie

Slovenskej asociácie športu na školách patrí všetkým, ktorí sa v rokoch 1991/2009 zaradili do radov spoluorganizátorov športových súťaží a ďalších podujatí školského športu - krajským školským úradom i odborom školstva VÚC, mestským a obecným úradom, školám a školským zariadeniam, dobrovoľnému aktívu v orgánoch SAŠŠ, odvetvových sekciách a odborných komisiách, ale aj mnohým ďalším, ktorí svojou obetavou a nezištnou prácou pomáhali uskutočňovať jeden z najnáročnejších a najzaujímavejších projektov mimoškolskej výchovy detí a mládeže na Slovensku.
Osobitné poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí aj všetkým partnerom SAŠŠ - predovšetkým Ministerstvu školstva SR, ale aj Slovenskému olympijskému výboru, Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy SR, slovenským športovým zväzom, telovýchovným spolkom a občianskym združeniam, mestám KALOKAGATIE (Trnava, Spišská Nová Ves), početnému radu sponzorov a reklamných partnerov.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586