Protidrogová výchova

06.11.2009 16:09

Tretí novembrový týždeň sa budeme v našej materskej škole venovať protidrogovej výchove detí , ako súčasti obsahového celku: Rastieme zdravo a podtémy: Chránime si svoje zdravie. Deti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu získajú:

  • vedomosti: o zmyslových a vnútorných orgánoch ľudského tela, ich funkciách, význame pre život; o obehovej, tráviacej, dýchacej sústave; o význame a ochrane chrupu, o dôležitosti ústnej hygieny, o jedinečnosti svojho hlasu; o nebezpečenstve ohrozenia zdravia drogami, o rôznych druhoch drog, ich účinku;
  • pojmová analýza: oči – zrak, uši – sluch, ústa – chuť/kyslá, sladká, slaná, ruky – hmat, nos – čuch (opakov.); srdce, pľúca - kyslík, mozog, krv, žily, žalúdok; užitočná/škodlivá droga – čaj, káva, lieky, cigarety, alkohol, chemikálie; nebezpečenstvo, poškodenie zdravia;
  • schopnosti: orientovať sa pri behu po vyznačenej trase - napodobniť fungovanie obehovej sústavy; k podstatnému menu použiť správne sloveso, napr. očami vidíme, ušami počujeme, srdce bije, a pod; správne čistiť chrup; rozlíšiť a pomenovať chuť potravín; sluchom vnímať a určiť smer, zdroj zvuku; čuchom rozlíšiť vôňu prírodných produktov; hmatom rozlíšiť predmety; telesným kontaktom vyjadriť priateľské city, reagovať na dotyk podľa pravidiel; obkresliť, vystrihnúť vlastnú ruku; prechádzať do hlasových polôh s rozličnou intenzitou; zosúladiť obsah piesne s pohybom; roztriediť užitočné a škodlivé drogy; konfrontovať situácie z príbehu s osobnými skúsenosťami; odmietnuť kontakt s neznámymi; vyjadriť vlastný názor; maľbou pokryť plochu makety srdca adekvátnymi odtieňmi farieb;
  • postoje: k svojmu telu, k zdraviu i k zdraviu iných; k pozitívnym a negatívnym emóciám druhých; pozitívne postoje k nepočujúcemu človeku, k pomoci nepočujúcim; k odlišnosti druhých; k spoločensky prijateľným prejavom správania sa.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586