Spolupráca so zriaďovateľom a ZŠ Sladkovičova v Ružomberku

 

    V úzkej spolupráci so zriaďovateľom Mestom Ružomberok Materská škola, Bystrická cesta 70/1991 v Ružomberku bude MŠ plniť nasledovné čiastkové ciele:

1.      zúčastňovať sa na akciách usporiadaných Mestom Ružomberok, a prezenzovať tak výstupy výchovno-vzdelávacej činnosti na verejnosti (napr. Hrkalky),

2.      zúčastňovať sa na poradách, vzdelávaniach a metodických stretnutiach organizovaných Mestom Ružomberok v pozícii poslucháčov i lektorov;

3.      prepájať spoluprácu medzi MŠ, zriaďovateľom Mestom Ružomberok a PF KU v Ružomberku – vzájomná výmena pozvánok na vzdelávania, pedagogické vedecké konferencie, a pod.;

4.      naďalej udržiavať úzku spoluprácu so ZŠ Sladkovičova v Ružomberku v zmysle čo najoptimálnejšej prípravy detí na primárne vzdelávanie a  ich nástupu do 1. ročníka ZŠ.