Spolupráca s Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku

    Materská škola, Bystrická cesta 70/1991 v Ružomberku je Cvičnou materskou školou PF Katolíckej univerzity v Ružomberku, čo si vyžaduje tesnú väzbu spolupráce a plnenie čiastkových cieľov na viacerých úrovniach:

1.      na úrovni vedenia MŠ a PF KU, odbor Predškolská a elementárna pedagogika participovať na časovom rozvrhu priebežnej i súvislej pedagogickej praxe v MŠ;

2.      na úrovni učiteľa cvičnej MŠ a PF KU, odbor Predškolská a elementárna pedagogika so zámerom zvyšovať kvalifikáciu cvičných učiteľov MŠ (špeciálna príprava, ďalšie vzdelávanie) na PF KU a získať poznanie o nových trendoch v predškolskej pedagogike, didaktike MŠ, atď.;

3.      na úrovni didaktikov predmetov PF KU a cvičných učiteľov

4.      na úrovni cvičný učiteľ - študent PF KU s cieľom prepojiť teoretickú a praktickú prípravu študenta v procese odbornej učiteľskej praxe.