Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Ružomberku

 

    Materská škola, Bystrická cesta 70/1991 v Ružomberku, nadväzuje úzku spoluprácu i s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť aj deťom predškolského veku v oblasti optimalizácie ich osobnostného a vzdelávacieho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch vývinu nadobudnutých vplyvom sociálne znevýhodneného rodinného prostredia.

Čiastkové ciele:

1.      poskytovať poradenstvo učiteľom MŠ

2.      participovať na individuálnom výchovno-vzdelávacom programe (IVVP)

3.      testovať školskú spôsobilosť