09.05.2019 Zápis detí do MŠ Bystrická cesta 70 v Ružomberku (Tehelňa)

04.05.2019 20:00

Vážení rodičia,

zápis detí do MŠ sa bude konať 09.05.2019 od 7:00 do 16:00 hod. v priestoroch MŠ.

Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú v zmysle platnej legislatívy vyvesené pred zápisom na webovej stránke mesta, ako aj na budove a webe MŠ. 

Na zápis dieťaťa do MŠ je potrebné:

  • priniesť správne vyplnenú a potvrdenú aktuálnu  žiadosť .

  • prísť s dieťaťom, 

  • k nahliadnutiu doniesť rodný list a preukaz poistenca dieťaťa,

  • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa (na žiadosti) nesmie byť staršie ako 2 pracovné dni pred zápisom do MŠ. Prípadne sa predkladá najneskôr do 7 dní od zápisu dieťaťa do MŠ.

Vo všetkých materských školách Mesta Ružomberok prednostne prijímané:

  • deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia vek päť rokov, 
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • deti, ktoré k 31. decembru dovŕšia vek päť rokov, 
  • deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia vek štyri roky, 
  • deti, ktoré k 31. decembru dovŕšia vek tri roky, 
  • v osobitných prípadoch možno žiadosti o prijatie vyhovieť bez použitia predchádzajúcich kritérií.

Prednostne ďalej budú prijaté deti s trvalým bydliskom na území Mesta Ružomberok pred uchádzačmi s iným trvalým bydliskom a deti, ktorých súrodenci už dochádzajú do danej MŠ.

Dokumenty:

PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.      
                                                                                                                                                                                         RMŠ

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586