Venujte 2% (3%) dane z príjmov za rok 2018 pre deti MŠ

01.03.2019 19:11

Vážení rodičia, priatelia, ktorí budete aj tento rok ochotní nášmu Rodičovskému združeniu pri materskej škole venovať 2% (3%) dane z príjmov za rok 2018, prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť nezabudli uviesť pri podávaní Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov v časti IX.

V tejto časti je potrebné požiadať o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2018 podľa § 39 ods. 7 zákona, teda potvrdenia na účely § 50 zákona 595/2003 Z.z. t.j., že daňovník poukáže podiel zaplatenej dane do výšky 2% (3%) určenej osobe - prijímateľovi.

Tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018 a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane stačí priniesť do MŠ. My zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad. 

Stiahnite si tlačivo:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby_2018_ok.pdf (168454)

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti 2019.pdf (338655)

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2018 poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to?

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2018 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:

·         Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

·         Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby_2018_ok.pdf (164,5 kB) uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti 2019.pdf (330,7 kB), tak ako aj po minulé roky)

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane KTORÉMUKOĽVEK prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov - nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov).

Organizácia (alebo jednotlivec), ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní X hodín dobrovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, že čo a kedy dobrovoľník vykonával - odporúčame teda pre prípad kontroly mať evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy z projektov…

Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve, atď., ani Zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať.

Čo je to dobrovoľnícka činnosť podľa Zákona o dobrovoľníctve:

(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:

a)    pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,

b)   v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,

c)    pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

d)   pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,

e)    pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,

f)    pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,

g)   pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je:

a)    činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,

b)   činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c)    činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d)   vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,

e)    činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586