Víťazi okresného kola výtvarnej súťaže s tematikou hasičských a záchranných prác

05.06.2010 19:01

 

                                CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ELÁN

                     DONČOVA 1 , 034 01 Ružomberok                         

                                                                                                                                                                                

Váš list/ zo dňa                                    Naše číslo                             Vybavuje/linka                                           Ružomberok,  

    

V Y H O D N O T E N I E

o k r e s n é h o   k o l a  výtvarnej  súťaže s tematikou hasičských a záchranných prác

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:           OR Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

Organizátor okres. kola:      CVČ Elán, oddelenie techniky a prírodovedy

Témy súťaže:                        „Zásahová činnosť hasičov“, „ Lesné požiare“,

                                               „Bývate bezpečne?“, „ U Vás horieť nemusí!“

Kategórie:                             - žiaci ZŠ :      I. kategória- žiaci ZŠ 1.-5. ročník

                                                                       II. kategória- žiaci ZŠ 6.-9. ročník

-         deti predškolského veku MŠ

-         žiaci Spojenej školy

-         žiaci ZUŠ

Technika:                              ľubovoľná

Termín odovzdania prác:      do 9.apríla 2010

Účastníci:                               MŠ:    ZŠ s MŠ Lipt. Teplá, MŠ Hrboltová, MŠ Za dráhou,

                                                           MŠ Riadok, MŠ Bystrická                                                  

                                               ZUŠ:   SZUŠ Jánoš

                                                           ZUŠ Ľ. Fullu

                                               Spojená škola: Malé Tatry 3                                    

                                                                                 

Počet prihlásených prác:      žiaci ZŠ :         I. kategória- žiaci ZŠ 1.-5roč.: 145

                                                                       II. kategória- žiaci ZŠ 6.-9. roč.:          74

                                               deti predškolského veku:                                        31

                                               žiaci spojenej školy:                                                 26

                                               žiaci ZUŠ:                                                                  19       

                                                                                                                      spolu:   295 prác

                                                                                                                                                                                                                                   

     Porota pracovala v zložení : pplk.Ing. Slavko Hreha, , kpt. Ing. Lýdia Hrehová, por. Ing. Martin Gejdoš  ORHaZZ Ružomberok, p. Martin Kubík, Ing. Tatiana Juhásová a Mgr. Viera Tokáriková CVČ Elán Ružomberok.

Ďakovné listy, ceny za prvé, druhé a tretie  miesto zabezpečil ORHaZZ v Ružomberku, ceny za štvrté a piate miesto CVČ Elán.

 

 

1.miesto:          Paulína Rakučáková                MŠ Za dráhou                        

2.miesto:          Miriam Lojdlová                       MŠ Bystrická cesta

3.miesto:          Dominik Jarabek                     MŠ Lipt. Teplá                       

4.miesto:          Juraj Nižnanský                       MŠ Riadok

5.miesto:          Nikola Jurčová                         MŠ Hrboltová

                                                                

KATEGÓRIA  ZUŠ:

1.miesto:          Alexej Bočkorik                      SZUŠ Jánoš               

2.miesto:          Zuzana Gállyová                    SZUŠ Jánoš    

3.miesto:          Dominik Pavlák                       ZUŠ Ľ. Fullu - MŠ Bystrická cesta

4.miesto:          Tomáš Jakubiak                      ZUŠ Ľ. Fullu 

5.miesto:          Paula Vyšná                            SZUŠ Jánoš

 

Víťazné práce boli ocenené (vid. fotogalérie) a vystavené v objekte Hasičskej stanice v Ružomberku na Ulici sv. Anny č.2 v rámci akcie „Dni otvorených dverí“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 4.-5. mája 2010.

Spracovala: Mgr. Viera Tokáriková

                     CVČ Elán, odd. TaP

Mgr. Vladimír Pančík                                                                         pplk. Ing. Slavko Hreha

  riaditeľ CVČ Elán                                                                          okresné riaditeľstvo HaZZ

 

       

 

  

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586