24.06.2010 Liptovské múzeum v Ružomberku

24.06.2010 20:35

Dňa 24.06.2010 sa deti predškolskej triedy zúčastnili exkurzie v Liptovskom múzeu v Ružomberku, v ktorom si prezreli expozície prírody, archeológie, histórie, etnografie, papierníctva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Prírodovedná expozícia bola tematicky rozdelená na botanickú, zoologickú a geologickú časť. Geologickú tvárnosť Liptova deti spoznali prostredníctvom vystavených minerálov, hornín a ukážok skamenelín od druhohôr až po zástupcov fauny kvartéru. Expozícia rastlinstva a živočíšstva bola koncipovaná podľa biotopov od najnižších polôh až po vysokohorské. V botanickej časti deti pozorovali charakteristické druhy hmyzu. V celej expozícii bola zvýraznená druhová a územná ochrana prírody. Expozícia archeológie podávala prehľad o najstaršom osídlení Liptova od mladšej kamennej doby až do prvých storočí nášho letopočtu. Časť expozície bola venovaná výsledkom záchranného výskumu v zátopovej oblasti Liptovská Mara. K najvýznamnejším exponátom patrí poklad bronzových ozdôb a mečov liptovského typu a poklad bronzových nádob. Zaujímavá expozícia Cechy a remeslá v Liptove deťom priblížila hospodársky, spoločenský a sociálny život cechových organizácií, ktoré sa sústreďovali v mestách a mestečkách Liptova. Vystavené boli cechové zvolávacie tabuľky, pečatidlá, či truhly a zaujímavé pracovné nástroje rôznych remesiel.

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586