Záujmové krúžky

Realizácia krúžkovej činnosti v školskom roku 2015/2016

V zmysle § 4, ods. 9, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole, sa v školskom roku 2015/2016  v Materskej škole, ul. Bystrická cesta, 1991/70, Ružomberok, 034 01, v súlade so Školským vzdelávacím programom MŠ a na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov detí organizuje následne uvedená krúžková činnosť. Krúžkovú činnosť budú zabezpečovať: kmeňový učiteľ MŠ, učiteľ ZUŠ, učiteľ SZUŠ a lektor CVČ - Elán Mesta Ružomberok, ktorí majú odbornú spôsobilosť.

Krúžková činnosť v MŠ, ul. Bystrická cesta v Ružomberku 2015/2016

P. č.

Škola, školské zariadenie

Názov krúžku

Počet

detí

Pedagóg/lektor

Miesto

Deň

Čas

1.     

SZUŠ DOTYK,           p. Šlauková

0€

Tanečný odbor

  11 detí

pedagóg SZUŠ: Bc. Florek

spoločenská miestnosť

štvrtok

od 14:30

do 16:00

2.     

ZUŠ Ľ. Fullu

4,50 €/mesačne

Výtvarný odbor

17 detí

pedagóg ZUŠ:

Mgr. Flochová - Burgárová

Bc. Kubáňová

spoločenská miestnosť

utorok

piatok

od 14:30

do 16:00

3.     

CVČ - Elán

14€ ročne

Angličtina hrou pre

5-6 ročné deti

11 detí

lektor CVČ

Mgr. Hrnčiarová

 

spoločenská miestnosť

pondelok

od 15:00

do 16:00

4.     

OZ Galaxy

36€ polročne

72€ ročne

Angličtina pre deti MŠ Let´s play (v cene pracovný zošit)

9 detí

lektor GALAXY,  

Mgr. Ondrejková

 

II. trieda

streda

od 14:15

do 15:00

5.     

CVČ - Elán

Tréning fonematického uvedomovania

8 detí

pedagóg MŠ:

Janka Žuffová

III. trieda

streda

od 14:30

do 15:30

 

V Ružomberku, 08.09.2015

PaedDr. Ivica Ondrušková,  PhD., riaditeľka MŠ        


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 70/1991, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586